KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızı eğiterek, bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini geliştirmek, verimliliği arttırmak, kaliteli ve ekonomik ürün elde ederek müşteri memnuniyetini arttırıp, tüketicinin değişen ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler üretmek, satışlarımızı arttırarak global pazardaki mevcut yerimizi sağlamlaştırmak hedefimizdir.

Bu sebeple kurduğumuz kalite sisteminin etkinliğini ve sürekliliğini kontrol edeceğimizi ve geliştireceğimizi, tüketicinin tam memnuniyetini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ VE İLKELERİMİZ

Ergün Kimya olarak, çalışanlarımızı korumak, güçlendirmek ve çalışma şartlarını iyileştirmek hedefiyle, sahip olduğumuz öz değerlerimizin ve ilkelerimizin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk ve etik kurallar bilinciyle hareket ederiz, çalışan ve yönetimin ortak katılımını sağlarız, bu temel ilkeleri yönetimin değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.

Bu çerçevede. Ergün Kimya'yı oluşturan tüm tedarik ve/veya paydaşlarımızın faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını sağlarız. Sosyal sorumluluk anlayışımız' ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Sosyal Sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız Personel El Kitabımızda (PEK) tanımlı olan etik kurallar ve çalışma ilkelerimiz, iş dünyasındaki davranışlarımıza rehberlik etmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK TEMEL İLKELERİMİZ

 1. Şirket bünyesinde çocuk işçi çalıştırmıyoruz.
 2. Çalışanlarımızı zorla ya da zorunlu çalıştırmıyoruz. Çalışanlarımıza uygun bir zaman dilimi dahilinde İş sözleşmesini feshetme hakkı veriyoruz.
 3. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Potansiyel sağlık ve güvenlik olayları ile çalışmaları sırasında doğan, ilişkili veya meydana gelen mesleki yaralanma veya hastalığı önlemek için gerekli bütün adımları atıyoruz.
 4. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiyoruz. Şirketimizin kapsamına uygun bir düzeyde faaliyetlerinin çevresel ektilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme, geliştirme ve sürdürebilirlik çalışmalarını yürütüyoruz.
 5. Şirketimizde işe alma, ücretlendirme, eğitime erişim, teşvik, işten çıkarma veya emekliye ayırma, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel, sosyal sınıf, ulusal-bölgesel veya sosyal köken, aile sorumluluğu, medeni durum ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmıyoruz ve yapılmasını kabul etmiyoruz.
 6. Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlıyoruz.
 7. Sözlü ya da fiziksel temas dahil tehdit, hakaret, sömürü, duygusal ve cinsel taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha göstermiyoruz.
 8. Çalışanlarımıza değer vererek saygılı davranıyoruz. Bedensel cezalandırma dahil kaba ve insanlık dışı davranışlara/muameleye izin vermiyoruz.
 9. Her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olmakla birlikte ilgili yasalara ve ilkelere uyum sağlamak amacıyla rüşvet alınmasını ya da verilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.
 10. Ücretler, mesailer, çalışma saatleri, yıllık izinler ve sosyal hakları yasaların öngördüğü şekilde düzenliyoruz ve haftanın birbirini takip eden altı iş gününden sonra en az bir gün tatil hakkı tanıyoruz.
 11. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Ergün Kimya Etik Kuralları ve Çalışma ilkeleri standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye, uygulamaya ve sürdürebilirliğine özen gösteriyoruz.

KALİTE BELGELERİMİZ